Over Jack Willems

 

Manager van beroep maar kunstenaar in het hart, zo zou men mij kunnen omschrijven. Het zelf maken van kunst alsook het kijken naar kunst van anderen werkt voor mij ontspannend en geeft mij veel voldoening. Zelfs een buitengewone interesse in kunstgeschiedenis kan ik toeschrijven aan mijn rijtje hobby´s.

 

 

Verleden

Een passie voor het creëren van kunst zat er bij mij al vroeg in. Al in het laatste jaar van de lagere school kreeg ik op vrijdagavond in de kelder van d´Heremiet les van Fons van Sonsbeek in tekenen en schilderen en vervolgens heb ik als 16 jarige nog even aansluiting gezocht bij `Licht en Kleur`. Na een tijd van studeren in Tilburg en Nijmegen ging ik aan het werk in het onderwijs, waardoor ik jarenlang weinig tijd heb kunnen besteden aan mijn hobby. Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan, dus heb ik in 1979 de draad weer opgepakt aan de Volksuniversiteit in Geleen. Vanaf dat moment ben ik actief gebleven als tekenaar en schilder en via een groot aantal cursussen heb ik mij verschillende technieken eigen gemaakt.

 

In de afgelopen jaren ben ik verbonden geweest aan achtereenvolgens Creatief Centrum Geleen, Choc Art en Art Delicious, centra voor kunstzinnige vorming. Momenteel schilder ik samen met andere enthousiaste amateurschilders onder de bezielende leiding van Ton Franssen. Daarnaast werk ik veel in mijn eigen atelier.

 

Ik ben begonnen met aquarelleren maar al heel snel ging mijn voorkeur uit naar acryl en tekenmaterialen zoals potlood, Oost-Indische inkt en pastel.

Als tekenaar heb ik de illustraties van een tweetal boeken verzorgd*.

 

Menselijke figuur

In mijn werk laat ik mij voornamelijk inspireren door de menselijke figuur; de expressie van het gelaat en het lichaam zijn hierbij voor mij erg belangrijk.

De werken zijn figuratief maar ik streef hierbij niet perse fotografische gelijkenis na.

Ik schilder meestal vrouwelijke modellen. Mijn eigen interpretatie komt tot uitdrukking in de compositie, het kleurgebruik en de penseelvoering. De schoonheid  van de vrouw staat in mijn repertoire centraal. Vrouwen met een intense blik of een serene oogopslag in een licht erotische setting vormen de inspiratie voor mijn werk.

 

Mijn inspiratie haal ik uit diverse bronnen in de mij omringende omgeving zoals ook modetijdschriften, videoclips en foto´s op internet die een onuitputtelijke bron vormen.

 

Het creatieve proces begint met een idee dat zich langzaam ontwikkelt in mijn hoofd waarna ik op zoek ga naar bijpassend beeldmateriaal dat aansluit bij dat idee. Dit beeldmateriaal bewerk ik op de computer door draaien, spiegelen, verkleinen of vergroten, een uitsnede nemen en het verwijderen van alle kleur. Dat laatste is belangrijk omdat ik volkomen vrij wil zijn bij het bepalen van de kleuren bij het schilderen. Vervolgens bepaal ik zorgvuldig de compositie en maak ik enkele voorbereidende schetsen. Na dit creatieve proces ga ik aan de aan de slag met afwisselend schilderen en tekenen. Het beeldmateriaal is naar mijn hand gezet en dient alleen als inspiratiebron en ter verificatie van verhoudingen net als bij het schilderen naar levend model dat mijn voorkeur heeft. In mijn atelier ben ik vrij om samen met het model de juiste poseerstand te bepalen.

 

Bishoujo

Een thema dat de afgelopen jaren regelmatig terugkeert is de “bishoujo” Letterlijk betekent dit “mooie meid” en ze komen voor in de Manga stijlen. Ze worden vaak gekenmerkt door grote ogen maar kennen ook varianten die meer realistisch zijn. Hieruit is een hele serie japanse vrouwen, vaak in kimono, ontstaan. Daarnaast heb ik een serie “Angels” gemaakt.

 

Regelmatig laat ik mij inspireren door kunstwerken van bekende schilders waarvan ik die ik dan een eigen interpretatie schilder. Bijvoorbeeld “Ophelia” van Everett Millais en “Flaming June” van Frederic Leighton.

 

*)

`Zij schreven geen geschiedenis deel II`  door Martin Goessens. Beek 2000. Druk: drukkerij Econoom BV Beek-L.

`Een dorpsonderwijzer in de eerste helft van de vorige eeuw` door Martin Goessens. Beek 2007. Druk: drukkerij Econoom BV Beek-L.

 

 

 

 

About Jack Willems

 

Manager by profession but artist at heart, that’s how one could describe me. The making of art as well as looking at art made by others gives me a sense of relaxation and satisfaction. I might even add an extaordinary interest in art history to my list of hobbies.

 

 

Past

My passion for creating art started when I was young. Already in my final year of primary school I was taught drawing and painting by Fons van Sonsbeek in the basement of d’Heremiet and then as a 16 year old boy I sought to join ‘Licht en Kleur’ for a moment. I started working in education after a while of studying in Tilburg and Nijmegen and for that reason I had little time to spend on my hobby for years. But art runs through my veins, so in 1979 I picked up where I left off at the Volksuniversiteit in Geleen. From that moment on I have been active as an artist and, by attending a large amount of courses in recent years, I have learned to master various techniques.

 

In recent years I have been involved, successively, with Creatief Centrum Geleen, Choc Art, and Art Delicious, all of them centres for artistic education. Nowadays I often paint together with other enthusiastic amateurs, under the inspiring direction of Ton Franssen. Besides that I work a lot in my own studio.

 

I started painting aquarels but soon my preference shifted to acrylic paint and drawing materials like pencil, Indian ink and pastel.

As an illustrator I have provided the illustrations for two books*.

 

The human body

In my work of recent years I’m mostly inspired by the human anatomy;  especially the expression of face and body are very important to me.

My works are figurative but I don’t strive after photographic resemblance in particular.

I usually paint female models. My own interpretation is expressed in the composition, the colour palette and the brush technique. The beauty of the female is a central theme in my repertoire. Women with an intense gaze or a serene glance in a lightly erotic setting form the inspiration for my work.

 

I get my inspiration from several sources in my direct vicinity like fashion magazines, as well as video clips and photographs on the internet, which prove to be an inexhaustible source of inspiration.

 

The creative process starts with an idea that slowly develops in my head after which I begin searching for the appropriate visual material to fit the image in my head. I edit the material on the computer by rotating, mirroring, making it smaller or larger, making a cut and removing all colour. The last step is important because I want to be completely free in choosing the colour palette when painting. After that I carefully decide on a composition and I make several preparational sketches. After this creative process I start working, alternating between painting and drawing. By then, I’ve processed the visual material, which only serves as a source of inspiration and to verify proportions. Exactly like when painting a live model, which I prefer. In my studio I’m free to decide on the ideal pose, discussing it with the model.

 

Bishoujo

A recurrent theme of the last several years is the “bishoujo”. Literally it means “beautiful girl” and they appear in the Manga styles. They are often characterised by large eyes but there are also more realistic variants. This has inspired me to make a whole series of paintings of Japanese women, often clad in kimonos. I have also made a series entitled “Angels”.

 

Regularly I am inspired by works of famous artists of which I paint my own interpretations. Examples are “Ophelia” by Everett Millais and “Flaming June” by Frederic Leighton.

 

*)

`Zij schreven geen geschiedenis deel II`  door Martin Goessens. Beek 2000. Druk: drukkerij Econoom BV Beek-L.

`Een dorpsonderwijzer in de eerste helft van de vorige eeuw` door Martin Goessens. Beek 2007. Druk: drukkerij Econoom BV Beek-L.